પરમાર રણજિતસિંહ જી

મદદનીશ શિક્ષક

શાળાના કર્મચારીઓ ની વિગતો

શૈક્ષણિક લાયકાતઃ

:

S.S.C, H.S.C, P.T.C, BA, MA (C.C.C)

શાળામાં પોતાની ફરજ

:

22-08-1989

જન્મ તારીખઃ

:

11-01-1971