પટેલ લલિતાબેન નગીનભાઇ

મ.શિ

શાળાના કર્મચારીઓ ની વિગતો

શૈક્ષણિક લાયકાતઃ

:

બી.એ.બી.એડ

શાળામાં પોતાની ફરજ

:

01/07/2007

જન્મ તારીખઃ

:

02/06/1959