પટેલ નિમિષાબેન મનુભાઇ

મ.શિ

શાળાના કર્મચારીઓ ની વિગતો

શૈક્ષણિક લાયકાતઃ

:

એચ.એસ.સી/પી.ટી.સી

શાળામાં પોતાની ફરજ

:

03-07-2009

જન્મ તારીખઃ

:

02/11/1989