પટેલ કિંજલબેન ચંન્દ્રકાન્ત

મ.શિ

શાળાના કર્મચારીઓ ની વિગતો

શૈક્ષણિક લાયકાતઃ

:

એચ.એસ.સી, પી.ટી.સી

શાળામાં પોતાની ફરજ

:

01/12/2008

જન્મ તારીખઃ

:

24/11/1988