પટેલ પ્રહલાદભાઇ અંબાલાલ

મ.શિક્ષક

શાળાના કર્મચારીઓ ની વિગતો

શૈક્ષણિક લાયકાતઃ

:

- M.Sc.B.ed

શાળામાં પોતાની ફરજ

:

11/5/92

જન્મ તારીખઃ

:

03/09/63