પટેલ વિણાબેન નટવરભાઇ

મદદનીશ શિક્ષક

શાળાના કર્મચારીઓ ની વિગતો

શૈક્ષણિક લાયકાતઃ

:

એમ.એ.બી.એડ

શાળામાં પોતાની ફરજ

:

21/7/98

જન્મ તારીખઃ

:

7/10/1955