ગમનભાઇ.યુ.થોરાટ

મદદનીશ શિક્ષક

શાળાના કર્મચારીઓ ની વિગતો

શૈક્ષણિક લાયકાતઃ

:

એમ.એ.બી.એડ

શાળામાં પોતાની ફરજ

:

22/01/1994

જન્મ તારીખઃ

:

01/06/1966