એમ.એમ.વસાવા

મદદનીશ શિક્ષક

શાળાના કર્મચારીઓ ની વિગતો

શૈક્ષણિક લાયકાતઃ

:

બી.એસ.સી.બી.એડ

શાળામાં પોતાની ફરજ

:

7/8/2000

જન્મ તારીખઃ

:

13/1/1978