માછી મહેશકુમાર ફકીરભાઇ

મદદનીશ શિક્ષક

શાળાના કર્મચારીઓ ની વિગતો

શૈક્ષણિક લાયકાતઃ

:

B.Sc.B.Ed

શાળામાં પોતાની ફરજ

:

19/08/2000

જન્મ તારીખઃ

:

23/07/1977