પટેલ પ્રકાશભાઇ રામભાઇ

મદદનીશ શિક્ષક

શાળાના કર્મચારીઓ ની વિગતો

શૈક્ષણિક લાયકાતઃ

:

M.A.B.Ed.

શાળામાં પોતાની ફરજ

:

27/7/2001

જન્મ તારીખઃ

:

12/6/1970