શ્રી હરિજી ઉમાજી સોલંકી

મ.શિ.

શૈ. લાયકાત

:

એમ.એ.બી.એડ.

શાળામાં દાખલ તારીખ

:

01/04/1989

જન્મતારીખ

:

01/06/1958

ખાતામાં દાખલ તારીખ

:

01/04/1989