શ્રી ભાનુપ્રસાદ સોમાલાલ શાહ

મ.શિ.

શૈ. લાયકાત

:

બી.એસ.સી.બી.એડ.

શાળામાં દાખલ તારીખ

:

17/12/2003

જન્મતારીખ

:

08/09/1965

ખાતામાં દાખલ તારીખ

:

01/02/1990