શ્રી અલ્કેશકુમાર મફતલાલ પટેલ

મ.શિ.

શૈ. લાયકાત

:

બી.એસ.સી.બી.એડ.

શાળામાં દાખલ તારીખ

:

01/07/2002

જન્મતારીખ

:

06/05/1976

ખાતામાં દાખલ તારીખ

:

01/07/2002