શ્રી મયુરકુમાર સનતકુમાર દવે

મદદનીશ શિક્ષક

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

બી.એસ.સી, બી. એડ

જન્મ તારીખ

:

14/12/1957

શાળામાં દાખલ તારીખ

:

15/12/1983

શાળામાં નિવૃતિ તારીખ

:

31/05/2016