શ્રી યોગેશકુમાર કરશનભાઈ સોલંકી

સેવક

સંદેશ

તેમનો જન્મ ડીસા મુકામે થયો હતો. તેમનું પ્રાથમિક શિક્ષણ બ્રાન્ચ પ્રાથમિક શાળામાં લીધેલ. તેમણે માધ્યમિક શાળા સરચાર્લ્સ વોટસન હાઈસ્કુલ ધો.8 સુધી મેળવેલ છે.

તેઓ સેવક તરીકે આ શાળામાં 3 વર્ષે સુધી માનદ સેવા આપેલ છે. તેઓ તા. 1/8/1991 થી આ શાળામાં સેવક તરીકે પોતાની સેવા બજાવે છે.

તેઓ આચાર્યશ્રી તથા સ્ટાફ સાથે તેમજ બાળકોને મદદરૂપ થવા તેમજ આનંદથી પોતાની ફરજ નિષ્ઠાપૂર્વક બજાવે છે.

તેઓ સામાજિક પ્રવૃતિ રકતદાન,પ્રાણીઓના જીવ બચાવવા જેવી અનેક વિધ સેવા કરે છે.

તેમનો શોખ બાળકોને રમૂજ કરાવવી, લોકોને ખવરાવવી તેમજ તે અંગેનું આયોજન કરી તેમજ રમતોમાં પ્રોત્સાહિત કરવાનો શોખ છે.

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

ધો- 8

જન્મ તારીખ

:

26/02/1973

શાળામાં દાખલ તારીખ

:

01/08/1991

શાળામાં નિવૃતિ તારીખ

:

31/05/2031