શ્રી ખુશાલદાસ ઉમાજી પરમાર

મદદનીશ શિક્ષક

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

બી.એ.ડી.પી.એડ.

જન્મ તારીખ

:

01/07/1955

શાળામાં દાખલ તારીખ

:

23/06/1987

શાળામાં નિવૃતિ તારીખ

:

31/10/2013