શ્રી ચંદ્રવદન પુનમાજી ચૌધરી

જુ.કારકુન

બ્લડ ગ્રુપ-B+

બનાસકાંઠા જિલ્લાનાં ડીસા તાલુકાનાં શેરપુરા (મોટી ઠાણી) મુકામે તા. 19/04/1966નાં રોજ ખેડૂત પરિવારમાં જન્મ થયો. કુટુંબનો વ્યવસાય ખેતી તથા પશુપાલન હતો.

પ્રાથમિક શિક્ષણ ખીંચત પ્રા.શાળા,વાળ પ્રા.શાળા નં.1 માં મેળવેલ છે. માધ્યમિક શિક્ષણ ડી.જે.એન.મહેતા હાઈસ્કુલ,જુના ડીસા તથા ડી.એન.જે.આદર્શ હાઈસ્કુલ,ડીસામાં લીધું. કોલેજ માં બી.કોમ ડી.એન.પી.આટર્સ એન્ડ કોમર્સ કોલેજ,ડીસા ખાતેથી લીધું.

શાળા સમય ગાળામાં વર્ગ મોનીટર તથા જી.એસ.તરીકે કામ કરેલ છે. શાળામાં વૃક્ષારોપણ ,રકતદાન,વાંચન,શીબીર,આરોગ્ય ચકાસણી કેમ્પ, પોલીયો કેમ્પ તથા શાળા રમતોત્સવનું આયોજન કરેલછે. તથા ભાગ લીધેલ છે.

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

બી.કોમ.

જન્મ તારીખ

:

19/04/1966

શાળામાં દાખલ તારીખ

:

20/08/1986

શાળામાં નિવૃતિ તારીખ

: