શ્રી મહેન્દ્રકુમાર પરસોત્તમદાસ પટેલ

આચાર્ય

આદિવાસી નિર્માણ વિદ્યામંદિર, પાણીઆ
આયાર્ય નિમણૂંક તારીખ - 07-11-2003
 

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

બી.એસ.સી, બી.ઍડ્. (ગણિત-વિજ્ઞાન)

પાન કાર્ડ નંબર

:

AESPP G700L

શાળામાં દાખલ તારીખ

:

06-03-1995

જન્મ તારીખ

:

26-03-1972

બેન્ક એકાઉન્ટ નંબર

:

08550100002908