વારીઆ કલ્પનાબેન સબુરભાઇ

શિ.સહાયક

આદિવાસી નિર્માણ વિદ્યામંદિર, પાણીઆ

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

બી.એસ.સી, (ગણિત, વિજ્ઞાન 1997), બી.ઍડ્.(ગણિત, વિજ્ઞાન.2006)

પાન કાર્ડ નંબર

:

AGZPV6853D

શાળામાં દાખલ તારીખ

:

16-08-2007

બેન્ક એકાઉન્ટ નંબર

:

08550100001398

જન્મ તારીખ

:

15-07-1976