શ્રી વિનયકુમાર લક્ષ્મણસિંહ ચૌહાણ

શિ.સહાયક

આદિવાસી નિર્માણ વિદ્યામંદિર, પાણીઆ

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

બી.એ.(સંસ્કૃત, હિન્દી -2007), બી.ઍડ્. (સંસ્કૃત, હિન્દી -2008)

પાન કાર્ડ નંબર

:

AMWPC6517E

શાળામાં દાખલ તારીખ

:

30-12-2008

જન્મ તારીખ

:

-

બેન્ક એકાઉન્ટ નંબર

:

08550100009275