શ્રી હેમંતકુમાર ભગવાનદાસ પટેલ

શિ.સહાયક

આદિવાસી નિર્માણ વિદ્યામંદિર, પાણીઆ

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

એમ.એ. -2006(ગુજરાતી, સંસ્કૃત), બી.ઍડ્. -2004 (ગુજરાતી, સંસ્કૃત)

પાન કાર્ડ નંબર

:

AWIPP8484D

શાળામાં દાખલ તારીખ

:

23-08-2007

જન્મ તારીખ

:

05-04-1983

બેન્ક એકાઉન્ટ નંબર

:

085540100001401