શ્રીમતિ મીનાક્ષીબેન રાયજીભાઇ પટેલ

શિ.સહાયક

આદિવાસી નિર્માણ વિદ્યામંદિર, પાણીઆ

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

બી.એ.(સંસ્કૃત, હિન્દી -2003), બી.ઍડ્.(સંસ્કૃત, હિન્દી -2005), એમ.એ.(સંસ્કૃત, હિન્દી -2006)

પાન કાર્ડ નંબર

:

AWGPP8572J

જન્મ તારીખ

:

14-06-1981

બેન્ક એકાઉન્ટ નંબર

:

શાળામાં દાખલ તારીખ

:

23-08-2007