શ્રી જગદીશકુમાર ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલ

શિ.સહાયક

આદિવાસી નિર્માણ વિદ્યામંદિર, પાણીઆ

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

બી.એ, -2003 (સમાજ, મનો.), એમ.એ.-2005(સમાજ), બી.ઍડ્. -2007(એસ.એસ., હિન્દી)

પાન કાર્ડ નંબર

:

AWIPP8337M

જન્મ તારીખ

:

15-06-1981

બેન્ક એકાઉન્ટ નંબર

:

08550100001402

શાળામાં દાખલ તારીખ

:

23-08-2007