શ્રીમતિ રેણુકાબેન મંગળભાઇ પટેલ

શિ.સહાયક

આદિવાસી નિર્માણ વિદ્યામંદિર, પાણીઆ

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

એમ.એ. -2003(અંગ્રેજી,સંસ્કૃત), બી.ઍડ્. -2007(અંગ્રેજી, સંસ્કૃત)

પાન કાર્ડ નંબર

:

-

શાળામાં દાખલ તારીખ

:

27-03-2008

જન્મ તારીખ

:

16-07-1981

બેન્ક એકાઉન્ટ નંબર

:

08550100001831