શ્રી ગણપત બલુભાઇ પટેલ

સાથી સહાયક

આદિવાસી નિર્માણ વિદ્યામંદિર, પાણીઆ

પાન કાર્ડ નંબર

:

AYJPP9282C

શાળામાં દાખલ તારીખ

:

6-3-2006

જન્મ તારીખ

:

2-6-70

બેન્ક એકાઉન્ટ નંબર

:

08550100005611

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

ધો.-9 પાસ