શ્રી રાવત નાગરસિંહ ગલાભાઇ

સાથી સહાયક

આદિવાસી નિર્માણ વિદ્યામંદિર, પાણીઆ

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

ધોરણ -12 પાસ

પાન કાર્ડ નંબર

:

AOUPR5401B

શાળામાં દાખલ તારીખ

:

23-08-07

જન્મ તારીખ

:

01-06-75

બેન્ક એકાઉન્ટ નંબર

:

08550100001397