શ્રી રાઉલજી કનકસિંહ દોલતસિંહ

મદદનીશ શિક્ષક

આદિવાસી નિર્માણ વિદ્યામંદિર, પાણીઆ

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

બી.એસ.સી., એમ.ઍડ્. (ગણિત,વિજ્ઞાન-1983)

પાન કાર્ડ નંબર

:

ACNPR7605P

શાળામાં દાખલ તારીખ

:

24-02-1984

જન્મ તારીખ

:

17/09/1957

બેન્ક એકાઉન્ટ નંબર

:

08550100002516