શ્રી નારણભાઇ કાળુંભાઇ પટેલ

મદદનીશ શિક્ષક

આદિવાસી નિર્માણ વિદ્યામંદિર, પાણીઆ

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

એ.ટી.ડી., સી.પી.ઍડ્.

પાન કાર્ડ નંબર

:

AESPP6703K

શાળામાં દાખલ તારીખ

:

05-01-1985

જન્મ તારીખ

:

12-06-1961

બેન્ક એકાઉન્ટ નંબર

:

08550100002510