શ્રી રણછોડભાઇ સબુરભાઇ પ્રજાપતિ

મદદનીશ શિક્ષક

આદિવાસી નિર્માણ વિદ્યામંદિર, પાણીઆ

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

બી.એ., ડી.પી.ઍડ્. (હિન્દી, સંસ્કૃત 1983)

પાન કાર્ડ નંબર

:

AESPP6701M

શાળામાં દાખલ તારીખ

:

14-04-1985

જન્મ તારીખ

:

01-05-1960

બેન્ક એકાઉન્ટ નંબર

:

08550100002517