શ્રી બળવંત સિંહ તેરસિંહ બારીઆ

મદદનીશ શિક્ષક

આદિવાસી નિર્માણ વિદ્યામંદિર, પાણીઆ

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

બી.એ., બી.ઍડ્.

પાન કાર્ડ નંબર

:

ADFPB0674F

શાળામાં દાખલ તારીખ

:

14-09-1987

જન્મ તારીખ

:

01-05-1956

બેન્ક એકાઉન્ટ નંબર

:

08550100002518