શ્રી વિનોદચંદ્ર રાયજીભાઇ પટેલ

મદદનીશ શિક્ષક

આદિવાસી નિર્માણ વિદ્યામંદિર, પાણીઆ

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

બી.એ.(સંસ્કૃત, ગુજરાતી 1985), બી.ઍડ્. (સંસ્કૃત, ગુજરાતી 1986)

પાન કાર્ડ નંબર

:

AESPP6702J

શાળામાં દાખલ તારીખ

:

06-10-1988

જન્મ તારીખ

:

-

બેન્ક એકાઉન્ટ નંબર

:

08550100002523