શ્રી પ્રદિપસિંહ બળદેવસિંહ સોંલકી

મદદનીશ શિક્ષક

આદિવાસી નિર્માણ વિદ્યામંદિર, પાણીઆ

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

બી.એ.(અંગ્રેજી, ઇતિહાસ.1991), બી.ઍડ્.(અંગ્રેજી, ઇતિહાસ.1993)

બેન્ક એકાઉન્ટ નંબર

:

08550100002839

પાન કાર્ડ નંબર

:

AJKPS7050B

શાળામાં દાખલ તારીખ

:

01-07-1994

જન્મ તારીખ

:

15-02-1971