શ્રી ચીમનભાઇ જેઠાભાઇ પટેલ

મદદનીશ શિક્ષક

આદિવાસી નિર્માણ વિદ્યામંદિર, પાણીઆ

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

બી.એ.-૨૦૦૩ (ગુજરાતી, સમાજ), બી.ઍડ્.-2005 (ગુજરાતી, સમાજ)

પાન કાર્ડ નંબર

:

AWIPP8338E

શાળામાં દાખલ તારીખ

:

06-03-2006

જન્મ તારીખ

:

-

બેન્ક એકાઉન્ટ નંબર

:

08550100005609