શ્રી અર્જુનસિંહ શનાભાઇ કોળી

શિ.સહાયક

આદિવાસી નિર્માણ વિદ્યામંદિર, પાણીઆ

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

બી.એ. (પી.ઇ., અંગ્રેજી), બી.પી.ઍડ્. (પી.ઇ., અંગ્રેજી -2005)

પાન કાર્ડ નંબર

:

BCNPK3043H

શાળામાં દાખલ તારીખ

:

06-03-2006

જન્મ તારીખ

:

30-05-1982

બેન્ક એકાઉન્ટ નંબર

:

08550100005610