મોરી રામસિંગભાઇ સેનાભાઇ

સેવક

શાળાના કાર્ય પ્રત્યે નિષ્ઠા અને ઇમાનદારી, દરેક સાથે સ્નેહપૂર્ણ વર્તન કર્તવ્ય પરાયણ કાર્ય કુશળ અને નિષ્ઠા વાન.

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

ધોરણ - 9

શાળામાં પોતાની ફરજ શરૂ કર્યાની તરીખ

:

2/24/1992

જન્મ તારીખ

:

1/1/1964