શ્રી સરદારસિંહ જી.બારીઆ

પ્યુન

શાળાના કર્મચારી વિશેની માહિતી :-

નિષ્ઠાવાન, પ્રામાણિક અને ખંતિલા સેવક છે. સૂચના વગર પણ પોતાની આગવી સૂઝથી કાર્ય કરવું એ તેમનું આગવું લક્ષણ છે.

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

એસ.સી.સી.

શાળામાં પોતાની ફરજ શરૂ કર્યાની તારીખ

:

2/3/2004

જન્મ તારીખ

:

10/31/1977