શ્રી પ્રેમચંદભાઈ એસ.દેવળ

પ્યુન

શાળાના કર્મચારી વિશેની માહિતી :-

શાળાના સિનિયર સેવક છે. કામમાં ચોકસાઈ અને ચિવટ, હંમેશા કામ કરતા રહેવું, સૂચનાનો ચોક્કસ અમલ, વગેરે તેમના આગવા લક્ષણો છે.

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

એસ.એસ.સી.

શાળામાં પોતાની ફરજ શરૂ કર્યાની તારીખ

:

7/2/1993

જન્મ તારીખ

:

6/1/1970