શ્રી સરદારભાઈ પી.બામણીયા

પ્યુન

શાળાના કર્મચારી વિશેની માહિતી :-

કૌટુંબિંક જવાબદારીઓ ઘણી બધી વહન કરવાં છતાં શાળામાં પણ એટલા જ ઉત્સાહથી કાર્યરત રહેવું જે ધ્યાનાકર્ષણ બાબત છે.

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

એસ.એસ.સી.

શાળામાં પોતાની ફરજ શરૂ કર્યાની તારીખ

:

2/3/2004

જન્મ તારીખ

:

6/1/1980