શ્રીમતિ નીલાબેન ભાવસિંહ હઠીલા

મ.શિક્ષક

શૈક્ષણિક લાયકાતઃ- બી.એ.બી.એડ.
શાળામાં પોતાની ફરજ શરૂ કર્યાની તારીખઃ- ૨૪/૬/૧૯૯૨
જન્મ તારીખઃ- ૨૯/૭/૭૦