શ્રી દિવ્યેશકુમાર વિરેન્દ્રકુમાર આચાર્ય

મ.શિક્ષક

શૈક્ષણિક લાયકાતઃ- બી.એસ.સી.બી.એડ.
શાળામાં પોતાની ફરજ શરૂ કર્યાની તારીખઃ- ૨૭/૬/૧૯૯૪
જન્મ તારીખઃ- ૧૮/૧૨/૧૯૬૯