શ્રી ગિરીશકુમાર બાબરભાઇ પટેલ

મ.શિક્ષક

શૈક્ષણિક લાયકાતઃ- બી.એ.બી.એડ.
શાળામાં પોતાની ફરજ શરૂ કર્યાની તારીખઃ- ૭/૮/૧૯૯૬
જન્મ તારીખઃ- ૧/૬/૧૯૬૭