શ્રી પંચાલ કમલેશકુમાર મગનલાલ

જુ.ક્લાર્ક

શૈક્ષણિક લાયકાતઃ- બી.કોમ.
શાળામાં પોતાની ફરજ શરૂ કર્યાની તારીખઃ- ૯/૭/૧૯૯૨
જન્મ તારીખઃ- ૨૮/૪/૧૯૬૩