શ્રી બામણ્યા દલસિંહ મથુરભાઇ

પટાવાળા

શૈક્ષણિક લાયકાતઃ- એચ.એસ.સી
શાળામાં પોતાની ફરજ શરૂ કર્યાની તારીખઃ- ૨૪/૬/૧૯૯૨
જન્મ તારીખઃ- ૨૬/૧૨/૧૯૭૧