શ્રી એ.આર.પટેલ

આસિસ્ટન્ટ શિક્ષક

ગમતી વાતો :- ચિત્ર. સાંસ્કૃતિક કાયક્મોમાં ભાગ લેવો.
બાળકોને જુદા જુદા વિષયોનું વ્યવસ્થિત રીતે જ્ઞાન આપવું.

શૈ. લાયકાત

:

M.A.B.Ed. S.S.C. P.T.C.

નિમણૂક તારીખઃ

:

17. 2. 1992

જન્મ તારીખ

:

બ્લડ ગ્રુપ

:

શૈક્ષણિક અનુંભવ

:

17 વર્ષ