શ્રીમતી એ.વાય.ચૌહાણ

આ. શિક્ષક

ગમતી વાત :ધાર્મિક કાર્યોમાં ઊંડોમાં ઊંડો રસ, સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમમાં રસ. બાળકોને ગીત અને પ્રવૃત્તિ કરાવવામાં રસ શાળાકીય પ્રવૃત્તિઓમાં પ્રવાસ - પર્યટન માં રસ.