શ્રી આર.બી.બારીઆ

આસિસ્ટન્ટ શિક્ષક

ગમતી વાત :- રમત,ગમત પ્રવૃતિ, સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ, ગીત - સંગીત, પ્રવાસ પર્યટન, સ્વચ્છતામાં રસ.