શ્રી એમ.જી.સોલંકી

આસિસ્ટન્ટ શિક્ષક

ગમતી વાત:- સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિ

  1. વિજ્ઞાન મેળામાં રસ
  2. આધ્યાત્મિક વાત તથા અધ્યાયામ વિશેની ચર્ચામાં ઉંડો રસ.
  3. ઐતિહાસિક સ્થળોની મુલાકાત લેવાનો રસ.