શ્રી વી.આર.રાવત

આસિસ્ટન્ટ શિક્ષક

ગમતી વાત:-
1). સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિ.
2). વિજ્ઞાનની પ્રવૃતિમાં રસ
3). પ્રવાસ પર્યટનમા રસ.
4). આધ્યાત્મિક વાતામાં ઊંઠો રસ
5). સંગીતમાં રસ
6). યોગમાં રસ,.
7). લોગગીતો, લોકવાર્તા અને ભજનોમાં રસ.