શ્રી સી.એમ.પટેલ

વિદ્યાસહાયક

ગમતી વાત :- બાળક સાથે રમત, ઐતિહાસિક સ્થળ ની મુલાકાત,વાંચન,બાળકોને નવું જાણી કહેવાનું.