શ્રી જે.પી.રાણા

આ. શિક્ષક

ગમતી વાત :- રમતગમત, સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ, ચોખ્ખાઈ, સ્વચ્છતામાં શાળાકીય પ્રવૃતિમાં રસ, પ્રવાસ પર્યટનમા રસ.